Dievo Siekis - Veikti Išvien - JAME


Veikti Išvien JoJo Šviesoje - Sakraliosios JoJo Visuomenės Tikslas Žeme...,
Visuomet Ir Visad Patirti, Pažinti, Atrasti Ir Veikti Tik Per J.I.S. Ir JAME...
- Žemiau tekstas Iš J.I.S. Sakraliųjų Archyvų, Atnaujintas (2021-06-20) -

   Sveikinuosi Su Visais - JoJo Žeme...

   Gyvenimas Ir Pro(re)gresas Skuba, Bei Niekuomet Nesustoja Žeme Ir JAME... Tame, Kame Visi Buvome Kadaise Sukurti JoJo, Liko Tik Blankus JoJo Vizijos Bei Sakraliosios Meilės, Tiesos, Vilties Ir Mūsų Iškilaus Suvokimo JoJo Žinojime Atspindys...
   Buitis/Būtis, Deja - Šia Diena - Jau Pavirtusi Spalvinga Ir Visiškai Utopine Iliuzija Bei Prarastimi Visame... Kam, Ką Ir Kame Atvers bei Atsivers JoJo Didysis VIRSMAS Tame Žeme JAME, Tai Tik JoJo Sakralioji Ir Iškilioji, Visa Apimanti Tiesa, Meilė, Viltis Visame, Visa Kame, Visada - Per J.I.S. Ir JAME, JoJo Žeme...

   - Pranašų Bus Daug, - Šitą Žinią, Visiems Jums Minėjau Kiek Anksčiau... Dabar Gi, Šiandien Ir ŠiČia AŠ Vėl Jums Sakau...
   - Išmokęs Susidėlioti, Atsirinkti, Išmok Dar Ir Pasirinkti Tame... - Išgirski Tiesą Visame, Kame - TAME Ir Net JAME...
   - Ir Dar... Kiekvienas Jūsų Turi Visa Tai Atrasti Bei Atgaivinti JAME... Tai - Ką Pasėjau Vakar, JoJo Žeme, Savo Žmoguje...

   Dievo Tėvo Tikslas Žeme:   Suvienyti Visus Asmenis bei Esybes, Kurie Siekia Ir Veikia JoJo Šviesos Vardan: Tiesoje, Viltyje, Meilėje, Nuoširdume, Paprastume, Tarnystėje, Atsidavime, Tobulėjime Išvien, Pažangoje Ir Susiklausyme Visame, Visuomet Ir Visad Tik Per J.I.S. Ir JAME...

   - Dar Jums Šią Dieną Sakau... Tad Išgirskite...
   - Šiandien, Skirtingai Nei Anksčiau, Nepakanka Vien Tik Būti Šviesoje... Laikas Atgimti JoJo Veikime ir JoJo Veiksme Tame...
   
- Šiandien, Visiems Reikia Galiausiai Išdrįsti, Pripažinti ir Priimti Save JAME... Save JoJo Žeme... Save Sakralume Ir Amžinybės VIRSME JAME... Bei... Veikti Žengti JoJo Taku Išvien, Tik Per J.I.S. Ir JAME...
   - Save Susidėlioti, Įsivardinti Ir Šviesinti JAME - Savo Ir JoJo Mintis, Savo Ir JoJo Jausmus, Savo Ir JoJo Ketinimus, Savo Ir JoJo Siekius, Savo Ir JoJo Veiksmus Visame, Savo Kūnuose, Likimuose, Priskirtyse, Paskirtyse Ir Lemtyje, Tai Buvo Pirminės Užduotys Visiems JoJo Žeme, Kurias Iki Šiol Esu Skyręs Dėliotis Kiekvienam Jūsų...

   - Tobulėjimas - Nereiškia Išsižadėjimo ir Degradacijos JAME... Tuo Labiau, Kuomet Buvote Iki Šiolei Visi Išskirti, Savo Atvaizdu, Likimu Ir Gebėjimu Visa Kame, Visame Per J.I.S. Net JAME...
   - Laikai Keičiasi, Tad... Išties Šiandien Tenka Pasikartoti Pradžių Pradžias Likimo Ir Vilties Užgimime, JoJo VIRSME, Visa Kame, Visame Per J.I.S. Ir JAME...

   - Šviesos Gija, Šviesis, Aukščiausia JOJO Kibirkštis Ir Šventykla Buvo/Yra Visa Tai, Kas Keitė/Keičia, Tikslino/Tikslina bei Puoselėjo/Puoselėja Mus Tiek Savyje - Viduje, tiek ir Išorėje Net JAME...
   - Elgtis Visuomet Taurume, Susiklausyme Bei Nuolankume - Buvo/Yra Išties Didi Užduotis Bei Atrastis Net JAME... Būti Vertam Didžiojo bei Šventojo JOJO Kūrinio Vardo - Žmogumi Vadinamo: Kilniai, Paprastai, Tiksliau, Subtiliai, Mylinčiai, Puoselėjančiai, Susiklausančiai, Ieškančiai bei Atrandančiai Reaguoti Visame, Buvo Didis JoJo Pasirinkimas Bei Veiksmas Visame JoJo Žeme...

   - Šiandien... Pažangos link - Tai Savęs bei Sąvasties JAME Gryninimo Ir Tobulinimo Kryptis Visame...
   - Visų Pirma... Išmokime Gerbti Patys Save, Tiek Vidumi, Tiek Ir Išore, Tiek Ir Veiksmu JAME...
   - Kurkime Tik Tai, Kas Gali ir Suteikia Meilę, Tiesą, Tvarką, Tikslumą, Paprastumą Visa Kame Ir JAME...
   - Šiandien Pažanga JAME Privalo Vykti Ir Vyksta Tik Be Perdėtų Patogumų, Be Ardančių Technologijų, Be Dogmų, Be Smurto, Be Naikinimų ar Susinaikinimų, Be Žalojimų, Be Išdavysčių, Be Žeminimų, Be Išaukštinimų ir Išskyrimo... Visuomet Tik Vardan JoJo Taikos... Vardan JoJo Tiesos... Vardan JoJo Meilės... Vardan JoJo Susiklausymo Visame Kame bei Visur, Ir Visad... Vardan Virtimo bei Virsmo JAME Tikrąja JOJO Šviesa: JoJo Tiesa - JoJo Tvarka - JoJo Dora - JoJo Meile - JoJo Viltimi - JoJo Darna - JoJo Atvirtimu - JoJo Sugrįžimu...

     Mes Siekiame D.T. / JOJO Tikslų įgyvendinimo Kiekviename Aukščiausiame Kūrinyje: Žmoguje - Koks Jis Iš Tiesų Turėtų Būti.., Medyje - Kokiu Jis Turėtų Išlikti.., Danguje - Kokiu Turėtume Virsti.., Paukštyje - Kurio Siekyje bei Skrydyje Turėtume Veikti.., Jūroje - Kurios Gyvybėje bei Meilėje Turėtume Realizuotis... Visa Tai JoJo Žemėje ir Vardan JOSIOS bei JOJO Tikrųjų Kūrinių, Užgimimo, Atvirtimo, Išlikimo Per J.I.S. Ir JAME...

     Mes Siekiame Mažinti Klaidingų bei Naikinančių Technologijų Įgyvendinimą JoJo Pasauliuose - Visose Galimose Srityse Bei Gimstančiose Išraiškose... Siekiame JoJo Pažangos bei Tikrojo JoJo Veiksmo JoJo Ryšyje..., be Klaidingų, Išskiriamų ir Išskirtinų Religijų... Be Prisirišimų... Be Priklausomybių... Be Išsižadėjimų... Be Vergystės... Be Smurtautojų... Ir t.t. :)

     Mes Siekiame Įgyvendinti D.T. Pagrindinį bei Pirminį JOJO Tikslą Visame Kame - Laisvą bei Atsakingą JOJO Mums Visiems bei Viskam Suteikiamą LAISVĘ... Atsakingai Puoselėjančią Visame... Atsakingai bei Ištikimai Mylinčią Visa Kame... Viltį bei Siekį Suteikiančią JAME... Tikrumu bei Tikslumu Išsireiškiančią Visame Kame bei Visur, Kur ir Kame YRA JOJO VALIA Net ŽEME...

     Per Tikrąją JoJo Laisvę, Per Iškilųjį JoJo Apsisprendimą, Per Nuosaikų Ir Pasišventusį JoJo Pasirinkimą - Tikrųjų Tiesų, Atsakomybės bei Tvarkos JAME - Mes Sieksime bei Pasieksime Tikrosios PRASMĖS - JOJO Išmintimi Vadinamos ŽEME Verdiktą JAME...

   - Tad... Šiandien Visus Kviečiu..., - Veikime Išvien JAME, JoJo Žeme...
   - Siekime bei Veikime Visi Kartu JoJo Tiesoje... Be Melo... Be Apgaulės... Be Keršto... Be Smurto... Be Pykčio... Be Žeminimų... Be Nuoskaudų... Be Dogmų... Be Prisirišimų... Be Veidmainiavimo... Be Apsimetimo... Be Naikinimo... Be Godumo... Be Aklo Savanaudiškumo... Be Perdėto Pasipuikavimo... Be Visa Išsiskiriančių Pasirodymų... Be Liguistumo, Be Psichozės, Be Paranojos, Be Išsižadėjimų - Lyderiaujant, Valdant, Kuriant ar Tiesiog Tampant Naujuoju Savimi JAME...

   - Nuo Šiolei bei Visados..., Atraskime Ir Atpažinkime Visa Tai Savimi - JAME...
   - Įvardinkime ne Tik Save, Per Save, bet ir Savyje Visa Ką ir Kame Esame, Buvome ar Dar Tik Ketiname Siekti ir Virsti Sakraliau... Daug Tiksliau... Daug Tikriau... Daug Nuoširdžiau... Su ir JOJO Meilėje... Su ir JOJO Tvarkoje... Su ir JOJO Išmintyje... :)

   - Te Lydi Mus Visus JOJO Paprastumas, Nuoširdumas, Kilnumas... Mūsų Ir JoJo Meilė, Šviesa, Tvarka, Dora, Viltis, Tiesa, Laisvė, Atsakomybė, Atradimas, Tobulėjimas, Į(si)vardinimas Lai Susilieja JAME... 
   - Siekime ir Būkime Visuomet Kartu Ir Išvien... Nuolankume Atgimkime JOJO Valia, Prigimtimi, Prasme bei Išreikštimi Visame...
   - Visame, Visa Kame bei Visur... Nuo Šiolei ir Visados...

AMENO


     J.I.S. / D.T. - D.S. - D.D.
     2013.03.30 / 2021-06-20 16:52

     P.R.E.I.K. / SINCREDY / R.I.O.S.U.N.

Publikuota sekmadienį, birželio 20 2021 įrašė Admin MI